ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11 / 05950 หน้าแรก วิธีสำรองที่นั่ง วิธีชำระเงิน แกลลอรี่ ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา
   
 
ร่วมงานกับเรา

@excellenttours


จีน : ไทเป : ฝรั่งเศส : เยอรมัน : อิตาลี : สวิสเซอร์แลนด์


วีซ่าท่องเที่ยว  วีซ่าจีน 
Embassy of China : สถานฑูตจีน ถนนรัชดา ดินแดง กรุงเทพ 10310
เบอร์โทร 02-2457043 – 4  Fax 02-245-7032
เวลายื่นวีซ่า 09.00 – 11.00 น.
เวลารับ  15.00 – 16.00 น.

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ขอวีซ่าจีน ขอวีซ่าท่องเที่ยว

 • หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่าย 2 นิ้วสี 1 รูป พื้นหลังต้องไม่ใช่สีเลือดหมู ( แดงเข้ม )
 • แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

Download แบบฟอร์มวีซ่าจีน

 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 • ใบจองโรงแรม / ที่พัก หรือ หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นวีซ่า

 • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์ – ศุกร์ 09.00-11.00 น.
 • เวลารับ  15.00 – 16.00 น.
 • วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาทำการ 4 วัน/ด่วน 2 วัน และ ด่วนสุด 1 วัน
 • การทำ visa ปกติ จะนัดให้มารับ passport ในอีก 4 วันทำการ
 • วันที่ยื่นเอกสารขอ visa ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ
 • ประเทศที่มีวีซ่าเข้าจีนแล้ว ไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 14 วัน คือ ญี่ปุ่น, สิงค์โปร์ , บรูไน
 • หนังสือเดินทางข้าราชการเล่มสีน้ำเงินไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 30 วันหรือ 60 วัน ขึ้นอยู่กับ ต.ม. ที่จีน

website : http://www.chinaembassy.or.th/th

เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานฑูต

กลับขึ้นด้านบน


วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าไทเป
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประทศไทย
ที่ตั้ง ตึกเอมไพร์ทาวเวอร์ 195 ชั้น 20 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
เบอร์โทร 02-6700200-9  Fax 02-6700220
เวลาทำการวีซ่า 09.00 – 12.00 น.

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าไต้หวัน

 • หนังสือเดินทางอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ชุด ( สำเนา+ตัวจริง)
 • หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบจดทะเบียนการค้า หากเป็นเจ้าของกิจการ
 • หลักฐานการเงินจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝากถ่ายเอกสารย้อนหลัง 6 เดือน (สำเนา-ตัวจริง)
 • กรณีเป็นนักศึกษา ต้องขอหลักฐานการศึกษา และหลักฐานการงานและการเงินของผู้ปกครอง
 • กรณีเป็นเด็ก ที่เดินทางไปกับผู้ใหญ่จะต้องแนบทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดาด้วย
 • แบบฟอร์ม วีซ่าไต้หวัน กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด

ข้อมูลเพิ่มเติมในการขอวีซ่าไต้หวัน

 • เวลาทำการแผนก วีซ่าไต้หวัน จันทร์ – ศุกร์ 9.00-12.00 น.
 • ใช้เวลาทำการ 2 วัน

website : http://www.tteo.org.tw/thai

เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานฑูต

กลับขึ้นด้านบน


วีซ่าท่องเที่ยว  วีซ่าฝรั่งเศส และ Schengen Visa
Embassy of France สถานฑูตฝรั่งเศส ( ศูนย์ TLS Contact ) 12/1 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนน สาทร 175 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ  10120
เบอร์โทร 02-679-6669
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

เอกสารที่ใช้ในการขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าฝรั่งเศส

 • หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
 • ใบ Medical Insurance วงเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ใบจองโรงแรม / ที่พัก

ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอ วีซ่าฝรั่งเศส

 • ทางสถานฑูตฝรั่งเศส เปลี่ยนมาให้ TLS Contact เป็นผู้รับเอกสารและทำการนัดหมายวีซ่าแทน
 • ท่านจำเป็นต้องทำการนัดหมายกับสถานฑูตล่วงหน้า เพื่อ ทำวีซ่าท่องเที่ยว
 • ทำการนัดหมายล่วงหน้า
 • วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาทำการ 7 – 10 วันทำการ
 • สามารถนำ Schengen Visa ที่ออกจากประเทศฝรั่งเศส เดินทางไปยังประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก Schengen Visa ได้
 • ประเทศแถบยุโรปที่สามารถใช้ Schengen Visa เดินทางได้

website : http://www.ambafrance-th.org

เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานฑูต

กลับขึ้นด้านบน


วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยอรมัน และ Schengen Visa 
Embassy of Germany สถานฑูตเยอรมัน เลขที่ 9 ถนน สาทรใต้ กรุงเทพ 10120
เบอร์โทร 02-287-9000, 02-285-6232 เบอร์โทร 1900-222-343 ( จองคิวยื่นวีซ่า ) Fax  02-287-1776 เวลายื่น-รับ 08.30-11.30น.

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยอรมัน

 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ( Travel Document ) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศ ในกลุ่มสัญญาแชงเก็น และจะต้องมีอายุที่ใช้ได้อย่างน้อย 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า
 • รูปถ่าย 2 ใบ ( ขนาด 5*3 เซ็นติเมตร หรือ 2 นิ้ว ฉากหลังของรูปต้องเป็นสีขาว )
 • หลักฐานทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร
 • สำเนาภาพถ่ายของเอกสารทั้งหมดที่ยื่นแสดงต่อสถานฑูตอย่างน้อย 1 ฉบับ
 • หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ที่มีวงเงินประกันสูงสุดเพียงพอ ( ต้องไม่ต่ำกว่า 30,000 เหรียญ ยูโร หรือ 1,500,000 บาท ) และมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่ผู้รับรองพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศสัญญาเซ็งเก้น
 • แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน หลักฐานแสดงเส้นทางการเดินทาง เช่น ใบจองเที่ยวบินโดยสารทั้งขาไป – ขากลับ หรือแสดงเที่ยวบินขาเข้าและบินต่อไปยังประทศอื่น
 • นอกกลุ่มประเทศเซ็งเก้น ในการยื่นคำร้องไม่ต้องแสดงตั๋วเครื่องบินแต่อย่างใด
 • ใบจองโรงแรม / ที่พัก หรือหนังสือเชิญพำนักจากเจ้าบ้าน

ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นวีซ่าเยอรมัน

 • เวลาทำการสถานฑูต  จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 11.30 น.
 • ท่านจำเป็นต้องทำการนัดหมายกับสถานฑูตล่วงหน้า ที่ โทร 1900-222-343 เท่านั้น
 • สามารถทำ Schengen Visa  ที่ออกจากประเทศเยอรมัน เดินทางไปยังประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก Schengen Visa  ได้
 • วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาทำการ 5 วันทำการ ในบางกรณีอาจจะนานกว่านี้ได้
 • สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องแสดงหนังสือยินยอมให้เดินทางได้จากบิดา - มารดาหรือบุคคล ผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย กรณีบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียวทำหนังสือยินยอม ผู้ร้องต้องแสดง หลักฐานด้วยว่าบิดาหรือมารดาผู้นั้นเป็นผู้มีอำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวจริง

website : http://www.bangkok.diplo.de

เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานฑูต

กลับขึ้นด้านบน


วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าอิตาลี และ Schengen Visa 
สถานฑูต อิตาลี
399 ถนนนางลิ้นจี่ เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
เบอร์โทร 02-2854090 – 3 เบอร์ยื่นจองคิววีซ่า 1900-222-344 Fax 02-285-4793 
เวลายื่น 9.00 – 13.00 เวลารับ 14.30 – 15.30 น.

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าอิตาลี

 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง { travel document }ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศ ในกลุ่มสัญญาแชงเก็นและจะต้องมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า
 • รูปถ่าย 2 ใบ ( ขนาด 5*3 เซ็นติเมตร หรือ 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว )
 • จดหมายรับรองการทำงาน
 • หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชธนาคาร หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร ให้ใช้เป็นตัวจริง ซึ่งมีหัวจดหมาย ของธนาคารเท่านั้น
 • หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ที่มีวงเงินประกันสูงเพียงพอ ( วงเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท )
 • แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
 • ใบจองโรงแรม / ที่พัก

ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นของวีซ่าอิตาลี

 • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 13.00 น. และเวลารับ 14.30 – 15.30 น.
 • ท่านจำเป็นต้องทำการนัดหมายกับสถานฑูตล่วงหน้า ที่ โทร 1900-222-344 เท่านั้น
 • วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาทำการ 4 -7 วันทำการ
 • สามารถนำ Schengen Visa ที่ออกจากประเทศอิตาลีเดินทางไปยังประเทศยุโรปที่เป็นสมาชิก Schengen Visa  ได้

website : http://www.ambbangkok.esteri.it/Ambasciata_Bangkok

เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานฑูต

กลับขึ้นด้านบน


วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ และ Schengen Visa 
สถานฑูต สวิสเซอร์แลนด์
35 ถนนวิทยุ,ลุมพินี,ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 0-2254 4596 แฟกซ์: 0-2 2555 4481 
เวลายื่น 9.00 – 11.30

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว สวิสเซอร์แลนด์

 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง { travel document }ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศ ในกลุ่มสัญญาแชงเก็นและจะต้องมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า
 • รูปถ่าย 2 ใบ ( ขนาด 5*3 เซ็นติเมตร หรือ 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว )
 • จดหมายรับรองการทำงาน
 • หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชธนาคาร หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร ให้ใช้เป็นตัวจริง ซึ่งมีหัวจดหมายของธนาคารเท่านั้น
 • หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ที่มีวงเงินประกันสูงเพียงพอ ( วงเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท )
 • แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
 • ใบจองโรงแรม / ที่พัก

ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นของวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์

 • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 11.30 น.
 • ท่านจำเป็นต้องทำการนัดหมายกับสถานฑูตล่วงหน้า ที่ โทร 1900-222-340 เท่านั้น
 • วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาทำการ 6 -10 วันทำการ
 • สามารถนำ Schengen Visa ที่ออกจากประเทศอิตาลีเดินทางไปยังประเทศยุโรปที่เป็นสมาชิก Schengen Visa  ได้
เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานฑูต

กลับขึ้นด้านบน

บริษัท เอ็กซ์เซลเลนท์ เวิลด์ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 96 ซอยสาธุประดิษฐ์ 30 ถนนสาธุประดิษฐ์
บางโพงพาง ยานนาวา กทม. 10120
โทร : +66(0)2-674-2929
แฟกซ์ : +66(0)2-211-3321
E-mail :excellenttourss@gmail.com
สายด่วนวันหยุด : +66(0)81-825-5515

Copyright 2014 © Excellent World Holiday Tour Co., Ltd. All Rights Reserved.