ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11 / 05950 หน้าแรก วิธีสำรองที่นั่ง วิธีชำระเงิน แกลลอรี่ ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา
   
 
ร่วมงานกับเรา

@excellenttours


การจองทัวร์
1. กรุณาดาวน์โหลดและปริ้นท์ใบจองทัวร์ (click ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วอีเมลล์หรือส่งแฟกซ์กลับทางบริษัท หรือแจ้งชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษของผู้จองและผู้ที่จะร่วมเดินทาง พร้อมกับระบุวันที่จะเดินทางและใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกให้ชัดเจน
2. หลังจากทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาชำระเงินค่ามัดจำในส่วนแรกเป็นจำนวน 10,000 บาทต่อท่าน ภายใน 7 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการจองทัวร์
3. หากท่านไม่อาจเดินทางได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
4. หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางกรุณาแจ้งทางบริษัทฯ ก่อนการชำระเงินครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 20 วัน
5. กรุณาชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
6. กรณีที่ต้องมีการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมเอกสารตามที่แจ้งของในแต่ละประเทศนั้นๆ พร้อมกับชำระเงินในส่วนแรกทันที

การยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. กรณียกเลิกการเดินทาง 15 – 29 วันก่อนวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
3. กรณียกเลิกการเดินทาง 7 – 14 วันก่อนวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกการเดินทาง 1 – 6 วันก่อนวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
5. กรณียกเลิกการเดินทางในวันที่เดินทางหรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองทั้งประเทศไทย
และประเทศเกาหลีจะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
6. กรณีที่มีการยื่นวีซ่าแต่ไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำในส่วนของค่าทัวร์เท่านั้น
ในส่วนของเงินที่ต้องชำระในการขอวีซ่าจะไม่สามารถเรียกเก็บคืนได้
7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง
ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
ที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 5,000 บาท และอื่นๆ

อ่านสักนิดจะได้ไม่ผิดพลาด
1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่านขึ้นไป(ผู้ใหญ่) ทางบริษัทฯ จะมีหัวหน้าทัวร์คอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง ถ้าหากจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน แต่ลูกทัวร์มีความประสงค์จะเดินทางโดยมีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปพร้อมกัน ทางบริษัทฯ อาจจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม
2. เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทาง ( passport ) ต้องมีอายุเหลือใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 7 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากประเทศไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้กับตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง (ทางบริษัทฯ มีเงินประกัน 1,000,000 บาทไว้คุ้มครองระหว่างการเดินทาง)
7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ไม่เดินทางพร้อมคณะหรือไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด


กลับขึ้นด้านบน

บริษัท เอ็กซ์เซลเลนท์ เวิลด์ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 96 ซอยสาธุประดิษฐ์ 30 ถนนสาธุประดิษฐ์
บางโพงพาง ยานนาวา กทม. 10120
โทร : +66(0)2-674-2929
แฟกซ์ : +66(0)2-211-3321
E-mail :excellenttourss@gmail.com
สายด่วนวันหยุด : +66(0)81-825-5515

Copyright 2014 © Excellent World Holiday Tour Co., Ltd. All Rights Reserved.